fbpx
Skip to main content
Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm y Llys) – ECCS00081W3SEE Denbighshire County Council
Location: Denbighshire
Full Time

Cyfeirnod y swydd: ECCS00081W3SEE
Lleoliad: Ty Russell, Y Rhyl a chefnogir gweithio ō bell
Cyflog: Gradd 7-9 £27,514- £36,371
Oriau: 37 y wythnos
Parhaol

Mae gan Cyngor Sir Ddinbych sydd wedi’i leoli yn harddwch gogledd Cymru, weledigaeth glir o fod yn Gyngor rhagorol sy’n agosach at ei gymunedau. Mae’r Cyngor yn un o’r perfformwyr gorau yng Nghymru.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod plant a phobl ifanc diamddiffyn yn cael eu cefnogi’n effeithiol i gyflawni eu llawn botensial, drwy ein gwasanaethau cymorth ac ymyrraeth gynnar effeithiol a chysylltiadau cryf, sy’n sicrhau bod diogelu yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych.

Er mwyn helpu i gyflawni ein gweledigaeth, rydym angen gweithwyr cymdeithasol proffesiynol, profiadol, sydd â hunan-gymhelliant.

Bydd y cyflog yn unol â chymwysterau:
Grādd 7 = Newydd gymhwyso
Grādd 8 = Wedi cwblhau CPEL
Grādd 9 = Wedi cwblhau’r wobr Ymarfer Addysg

Mae cyfle wedi codi i weithio yn y Gwasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal, yn benodol fel rhan o Dîm y Llys.

Byddwch yn gweithio’n agos â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol eraill i ddod o hyd i atebion a chreu newid. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau i gynnal asesiadau a gwneud argymhellion a phenderfyniadau a fydd yn helpu i sicrhau deilliannau cadarnhaol ar gyfer plant diamddiffyn.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster cydnabyddedig ym maes Gwaith Cymdeithasol, h.y. CQSW, CSS neu DipSW, ac wedi cofrestru â’r Cyngor Gofal; a bydd ganddynt brofiad o weithio â phlant diamddiffyn a theuluoedd.

Rydym yn gwybod y dylid gwobrwyo gwaith caled. Dyma pam ein bod yn cynnig pecynnau gwych i’n staff. Bydd gennych hawl i nifer o fanteision megis hyfforddiant a datblygiad parhaus, gweithio’n hyblyg, Cynllun Talebau Gofal Plant, Cynllun Aberthu Cyflog ar gyfer Ceir a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Mae ein siwrnai heriol yn llunio dyfodol Gwasanaethau Plant, gan anelu at fod y gorau. Derbyniwch yr her ac ymunwch â ni i chwarae rôl allweddol mewn amgylchedd gefnogol iawn, i wella gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych.

Penodiad yn amodol ar Ddatgeliad Gwasanaeth Datgelu ac Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Rosanna Hughes ar 01824 712256.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried.