fbpx
Skip to main content
Gweithiwr Cymdeithasol: Tim Plant āg Anableddau Denbighshire County Council
Location: Denbighshire
Temporary

Cyfeirnod y swydd: ECSP00012W3SJE
Lleoliad: Tŷ Russell, Y Rhyl
Cyflog: Grādd 8 – 9 £30,095 – £36,371 (dyfarniad cyflog 2022 i ddod)
Oriau: 37 awr yr wythnos/hyblyg
Cyfnod penodol hyd at 31ain o Awst 2023

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wāg hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod plant a phobl ifanc agored i niwed yn cael eu cefnogi’n effeithiol i gyrraedd eu llawn botensial. Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol i weithio gyda Phlant ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd. Fel tîm rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo annibyniaeth, cynhwysiad cymdeithasol a lles y plentyn. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r gofalwyr ac asiantaethau eraill i gyflawni hyn.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Gwaith Cymdeithasol cydnabyddedig h.y. CQSW, CSS neu Radd / DipSW, wedi cofrestru fel Gweithiwr Cymdeithasol.

Yn gyfnewid rydym ni’n cynnig: Gweithio’n hyblyg i alluogi cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, goruchwyliaeth fyfyriol a chymorth rheoli, cyfleoedd hyfforddiant gwych a rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’i hen sefydlu.

Bydd eich profiad yn penderfynu ar bā Rādd y cewch eich penodi:
Grādd 7: Newydd Gymhwyso
Grādd 8: Cwblhau Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus
Grādd 9: Cwblhād wobr Addysgu Arfer

Gwyddwn y dylid gwobrwyo gwaith caled, a dyna pam y byddwn yn darparu pecynnau gwych i staff. Bydd gennych hawl i nifer o fuddion fel hyfforddiant a datblygiad parhaus, gweithio’n hyblyg, Cynllun Talebau Gofal Plant, Cynllun Aberthu Cyflog ar gyfer Ceir a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Caiff gweithio o bell a gweithio gartref ei annog ac mae cymorth TGCh rhagorol ar waith.

Mae ein siwrne heriol yn siapio dyfodol Gwasanaethau Plant, gyda’r uchelgais i fod y gorau. Dewch i ymuno â ni i gymryd yr her ac i chwarae rôl allweddol o fewn amgylchedd hynod gefnogol, i wella gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych.

Penodiad yn amodol ar Ddatgeliad Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdāon boddhāol.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o’r swydd hon, ffoniwch Louise Gillen, Rheolwr Tim ar 01824 712241.