fbpx
Skip to main content
Cymhorthydd Gofal a Chefnogaeth – 14 awr + 8 awr o gwsg – Rhuthun Denbighshire County Council
Location: Denbighshire
£10.19 per hour / Part Time

Cyfeirnod y swydd: CSHC00082W3SEE
Lleoliad: Tai Gofal Ychwanegol Llys Awelon, Rhuthun
Cyflog: Gradd 4 – £10.19 – £10.81 (dyfarniad cyflog 2022 i ddod)
Oriau: 14 awr + 8 awr o gwsg
Parhaol

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael eu hystyried.

Mae arnom angen aelod o staff am 14 awr rhan amser i ymuno â’n tîm gofal a chymorth yn Nhai Gofal Ychwanegol Llys Awelon, Rhuthun. Mae Tai Gofal Ychwanegol yn galluogi pobl i fyw yn eu fflat eu hunain ond gyda chymorth a gweithgareddau cymdeithasol o’u cwmpas er mwyn hyrwyddo eu hannibyniaeth. Mae ar rai pobl angen cymorth â gofal personol a gwisgo, ac eraill ond angen rhywun i wirio eu lles.

Bydd ymgeiswyr yn cefnogi a gweithio gyda phobl hŷn er mwyn iddynt barhau i fyw’n egnïol yn eu fflat eu hunain o fewn y Cynllun Gofal Ychwanegol. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys gofal personol, dewisiadau a phenderfyniadau, cynhwysiant cymdeithasol a chefnogaeth cymdeithasol.

Ar gyfer gweithwyr sy’n anghyfarwydd â’r maes gofal, rydym yn cynnwys cwrs cyflwyno llawn gan gynnwys hyfforddiant atgoffa lle bo’r angen. Byddwch yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan staff profiadol, goruchwyliaeth, hapwiriadau a gwerthusiadau. Y cyfan yn sicrhau bod eich gyrfa’n datblygu yn y cyfeiriad cywir. Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid i’n holl weithwyr gofal gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a chwblhau Fframwaith Cyflwyno Gofal Cymdeithasol o fewn chwe mis o’u penodi.

Mae penodiad yn amodol ar Wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Eirian Jones ar 07881847195.