Skip to main content
Carer Support Worker Carers Trust Crossroads Sir Gâr
Location: Carmarthenshire
£9 per hour / Part Time

Carers Trust Crossroads Sir Gâr are looking to employ Carer Support Workers across the Carmarthenshire areas of Llanelli, Carmarthen, and Ammanford (days, evenings, and weekends).

Our Carer Support Workers attend a comprehensive induction and undertake shadowing with other experienced members of staff before delivering care alone. The Induction is structured according to the requirements of the Skills for Care Common Induction Standards. This includes taught modules around:

Working Within the Social Care Values Base
Effective Communication for the Carer Support Worker
Professional Development and the Carer Support Worker
Safer Moving and Handling
Emergency First Aid
Health and Safety at Work
The Safeguarding of Individuals

Time spent shadowing experienced members of the care staff in supporting individuals who have a wide range of support needs. During this period, feedback on the new Carer Support Worker’s progress is sought from their mentor and from service users and the appropriate support given to them by their assigned Line Manager. Shadowing allows a controlled and observed opportunity for knowledge and skills gained during the first week of the Induction to be put into practice.

All Carer Support Workers are supported to complete QCF Levels 2 and 3 in Health and Social Care.

Visit our website to find the full Job Description and Person Specification for the role of Carer Support Worker, and where you can also download an application form and return it by email: carmarthenshirecarers.org.uk/working-for-us/

Alternatively, contact us if you would like an application pack sent out to you by post.

PLEASE NOTE: You must send in an application pack via our website to be considered for this role.

__________________________

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gar yn edrych i gyflogi dros Sir Gaerfyrddin (Llanelli/Caerfyrddin/Rhydaman) – Diwrnodau, nosweithiau, a phenwythnosau.

Mynychir ein Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr anwythiad cynhwysfawr ac ymgymerir cysgodi gydag aelodau o staff profiadol eraill cyn darparu gofal. Mae’r anwythiad wedi’i strwythuro yn ôl anghenion Sgiliau am Ofal Safonau Sefydlu Cyffredin. Mae hyn yn cynnwys modiwlau a addysgir o gwmpas:

Gweithio o fewn Sylfaen Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol
Cyfathrebu Effeithiol am y Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr
Datblygiad Proffesiynol a’r Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr
Symud a Thrin yn fwy Diogel
Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng
Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
Diogelu Unigolion
Amser yn cael ei gwario yn cysgodi aelodau profiadol o staff gofal trwy gefnogi unigolion sydd gydag amrywiaeth eang o anghenion cymorth. Yn ystod yr amser hwn, mae adborth ar gynnydd y Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr yn cael ei geisio wrth ei fentor ac wrth ddefnyddwyr gwasanaeth a’r cymorth priodol sy’n cael ei roi iddynt gan ei Rheolwr Llinell. Mae cysgodi yn caniatáu cyfle wedi’i reoli ac arsylwi am wybod a sgiliau wedi’i ennill yn ystod wythnos gyntaf o’r anwythiad i gael ei roi mewn i ymarfer.

Disgwylir i bob Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr cwblhau QCF Lefel 2 a 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Isod yw’r Disgrifiad Swydd a Manyleb Person ar gyfer rôl Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr. Gallech lawr-lwytho ffurflen gais a danfon dros e-bost

carmarthenshirecarers.org.uk/cy/gyrfaoedd/

Fel arall, cysylltwch â ni os hoffech chi becyn cais gael ei anfon atoch drwy’r post.


Login to apply for this job