fbpx
Skip to main content
Young Persons Assistant Action For Children
Location: Pembrokeshire
£8.91 per hour / Part Time

The role

Pembrokeshire Young Carers is a service offering support to children and young people who have a caring role or responsibility. The service provides information for and about Young Carers and to Young Carers on a 1:1 basis, in groups and during events and activities. The service works out of a variety of locations across Pembrokeshire. The role involves helping to facilitate support groups and activities and act as an advocate.

The hours are flexible but are usually approx. 3hrs a week during term time but more during the holidays when we organise activities and days out.

You’ll make a difference by:

– Providing support groups for our young carers.

– Providing practical quality care, support interventions and a range of activities and experiences to children, young people and families.

– Ensuring young carers have the opportunity to just be a child.

– Building relationships with children, young people, families, colleagues and external agencies to ensure good working practices.

– Being alert to child protection and safeguarding issues and alerting appropriate line managers about concerns in line with our safeguarding policies and procedures.

– Working in partnership with organisations and agencies such as Health and Social Services.

– Contributing to the development of the service through a team approach and service evaluation.

You’ll need:

– Passion to make a difference to the lives of young carers.

– Experience of working with children and young people.

– An understanding of the issues faced by young carers.

– The ability to work independently and as part of a team.

– The ability to work flexibly including evenings.

– Knowledge of child protection processes.

– Knowledge and understanding of safeguarding and confidentiality.

– Access to a car with business insurance. The job requires the ability to travel according to the needs of the job, with reasonable adjustments, if required, according to the Equality Act.

The way we work
We work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Have a look at our behaviours and values to understand more about the way we work here.

Rewards
We want our employees to feel valued and rewarded for the vital work they do. When you work with us, we’ll recognise your efforts with generous annual leave, a comprehensive employer-matched pension scheme and a range of deals and discounts on our dedicated benefits portal. Find out more about our exclusive Action for Children benefits here.

For safe and happy childhoods
At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 600,000 children and families across the UK.

For more information please contact Emma Goodwin on 01923 361725 or email Emma.Goodwin@actionforchildren.org.uk

Please note: Interviews are planned to be held on Tuesday, 12th October 2021.

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.

Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce.

Hwlffordd, Sir Benfro

Tua £8.91 yr awr

Swydd achlysurol yn gweithio yn ôl yr angen

Rhoi i blant a phobl ifanc y sylfeini sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Y swydd

Mae Gofalwyr Ifanc Sir Benfro yn wasanaeth sy’n cynnig cymorth i blant a phobl ifanc sydd â rôl neu gyfrifoldeb gofalu. Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth i Ofalwyr Ifanc ac amdanynt ar sail un-i-un, mewn grwpiau ac yn ystod digwyddiadau a gweithgareddau. Mae’r gwasanaeth yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Sir Benfro. Mae’r swydd yn golygu helpu i hwyluso grwpiau a gweithgareddau cymorth a gweithredu fel eiriolwr.

Mae’r oriau’n hyblyg ond fel arfer maent tua 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ond mwy yn ystod y gwyliau pan fyddwn yn trefnu gweithgareddau a diwrnodau allan.

Byddwch yn gwneud gwahaniaeth drwy:

– Ddarparu grwpiau cymorth i’n gofalwyr ifanc.

– Darparu gofal ymarferol o safon, ymyriadau cymorth ac ystod o weithgareddau a phrofiadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

– Sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael cyfle i fod yn blant.

– Meithrin perthnasoedd â phlant, pobl ifanc, teuluoedd, cydweithwyr ac asiantaethau allanol i sicrhau arferion gwaith da.

– Bod yn effro i faterion amddiffyn a diogelu plant a rhybuddio rheolwyr llinell priodol am bryderon yn unol â’n polisïau a’n gweithdrefnau diogelu.

– Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ac asiantaethau fel y rhai yn y sector Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

– Cyfrannu at ddatblygiad y gwasanaeth drwy weithio fel rhan o dîm a gwerthuso’r gwasanaeth.

Bydd angen:

– Angerdd tuag at wneud gwahaniaeth i fywydau gofalwyr ifanc.

– Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

– Dealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu gofalwyr ifanc.

– Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm.

– Y gallu i weithio’n hyblyg gan gynnwys gyda’r nosau.

– Gwybodaeth am brosesau amddiffyn plant.

– Gwybodaeth a dealltwriaeth o reolau diogelu a chyfrinachedd.

– Y defnydd o gar gydag yswiriant busnes. Mae’n ofynnol gallu teithio yn unol ag anghenion y swydd, gydag addasiadau rhesymol, os oes angen, yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Y ffordd rydym yn gweithio
Rydymyn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cariad, y gefnogaeth a’r cyfle sydd ei angen arno i gyflawni ei botensial. Os ydych yn rhannu’r un weledigaeth, rydym am i chi ymuno â’n tîm. Edrychwch ar ein hymddygiadau a’n gwerthoedd i ddeall mwy am y ffordd yr ydym yn gweithio yma.

Gwobrwyon
Rydymam i’n gweithwyr deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u gwobrwyo am y gwaith hollbwysig maen nhw’n ei wneud. Pan fyddwch yn gweithio gyda ni, byddwn yn cydnabod eich ymdrechion drwy roi gwyliau blynyddol hael i chi, cynllun pensiwn cynhwysfawr lle byddwn ni fel cyflogwr yn talu cyfraniadau cyfatebol ac amrywiaeth o gynigion a gostyngiadau ar ein porth buddion pwrpasol. Gallwch ddysgu mwy am fuddion unigryw Gweithredu dros Blantyma.

Sicrhau plentyndod diogel a hapus
Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn amddiffyn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol iddynt, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac ymgyrchu i wneud gwelliannau parhaol i’w bywydau. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 600,000 o blant a theuluoedd ledled y DU.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emma Goodwin ar 01923 361725 neu e-bostiwch Emma.Goodwin@actionforchildren.org.uk

Noder: Bwriedir cynnal y cyfweliadau ar ddydd Mawrth, 12fed Hydref 2021.

Rydym wedi ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel er mwyn amddiffyn defnyddwyr ein gwasanaethau; felly, mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar ddealltwriaeth o arferion gorau ac ymrwymo i hynny.

Mae Gweithredu dros Blant yn teimlo’n angerddol ynglŷn â hyrwyddo cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth, a gweithio mewn ffordd gynhwysol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â chymwysterau addas, yn enwedig pobl ag Anableddau ac ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, gan nad yw’r grwpiau hyn wedi’u cynrychioli’n ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Documents
Digital Reward Booklet 2021 STAFF final.pdf (3.46 MB)
Support Worker 1 JDPS.pdf (393.83 KB)