fbpx
Skip to main content
Gweithiwr Cefnogi Annibyniaeth yn y Cartref Denbighshire County Council
Location: Denbighshire
£12.18 per hour / Part Time

Cyfeirnod y swydd: AHSS00049W3FDE
Lleoliad: De Sir Ddinbych
Cyflog: Gradd 4, £12.18 – £12.80 yr awr
Oriau: 24
Contract: Parhaol

Mae’r tîm Annibyniaeth yn y Cartref yn canolbwyntio ar gefnogi dinasyddion ar draws Sir Ddinbych i fod mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain.

Rydym yn chwilio am unigolyn clên a thosturiol gyda natur garedig sy’n awyddus i helpu eraill. Fel aelod o dîm Ardal, byddwch yn gweithio gyda dinasyddion i gyflawni eu canlyniadau cytunedig. Gallai’r gefnogaeth hon gynnwys darparu gofal personol.

Bydd y swydd hon wedi’i lleoli yn Ne Sir Ddinbych. Mae gofyniad i’r ymgeiswyr allu teithio o fewn yr ardal waith daearyddol yn ôl y gofyn. Gellir darparu cerbyd.

Byddwn yn cynnig cyflwyniad llawn, goruchwyliaeth reolaidd a mynediad at gyfleoedd hyfforddi a datblygu ac yn cefnogi cyfleoedd ar gyfer datblygiad gyrfaol.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o fuddion eraill i weithwyr, yn cynnwys:
• Gwyliau blynyddol hael
• Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
• Mynediad at Raglen Cymorth i Weithwyr
• Arbedion Ffordd o Fyw trwy Wobrau Uniongyrchol CSDd (siopa, gwyliau, dyddiau allan)
• Polisïau Cyfeillgar i Deuluoedd

Penodir yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, geirdaon boddhaol a chofrestriad gyda Chyngor Gofal Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod y rôl, cyssylltwch â Eva Brewer ar 01824 706040.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Rydym hefo’r hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os rydym yn derbyn digon o geisiadau am y rôl. Felly, os oes gennych ddiddordeb, gyrrwch eich cais mor gynnar â phosibl.


To contact the employer, use the following e-mail address: [javascript protected email address]